ETT ÄVENTYR TILLSAMMANS!

Icehearts grundades år 1996 i Vanda och den svenskspråkiga verksamheten kom igång år 2014 i Esbo.
Fr.o.m. hösten 2018 går den svenspråkiga verksamheten under namnet

Active Explorers Club.

 

I vårt ständigt föränderliga samhälle, där de vuxna som barnen har att göra med
ofta byts ut, erbjuder vår verksamhetsmodell ett övergripande- och långvarigt stöd. En fostrare stöder barnen som valts med till klubben i skolan, på fritiden och genom familjearbete, i 12 år. Med till verksamheten väljs barn som
redan tidigt uppvisat behov av särskilt stöd.

Tillsammans blir vi starkare

 

I vår klubbverksamhet  sysslar vi med allt mellan himmel och jord men vi försöker även regelbundet knyta en del av verksamheten till att innefatta frilufts- samt äventyrsaktiviteter. Verksamheten i grupp främjar barnens sociala färdigheter samt stöder deras individuella utveckling.

Vårt arbete i skolan

Fostraren stöder barnen i klubben i deras skolgång enligt överenskommelse med skolans personal. Fostraren är med i alla övergångsskeden i skolgången.

Hobbyn och Lägerverksamhet

En viktig del av vår verksamhet är att erbjuda barnen meningsfull fritidssysselsättning. Detta sker genom eftermiddagsverksamheten samt genom olika kvälls- och veckoslutsprogram.

Socialt stöd

Fostraren hjälper barnen samt deras familjer i vardagen heltäckande och långvarigt och deltar vid behov i möten som berör barnen.

Vi tar hand om varandra – vi kan lita på varandra

 

Genom vårt arbete med barnen individuellt och i grupper samt genom stöd till familjen, främjar vi barnens samt deras familjers allmänna välmående

Deltagandet är frivilligt och barnens vårdnadshavare avgör själva om de vill delta. Verksamheten är kostnadsfri för deltagarna. Verksamhetsmodellen förebygger utanförskap och bristande delaktighet i samhället samt förbättrar mänskligt välbefinnande.

Vi lovar att vara närvarande i barnens liv i upp till 12 år och

 

Vi håller ihop i vått och torrt!

 

Genom långvarigt, förebyggande arbete med barnen, både individuellt samt i grupp, samt genom stöd till familjen, främjar vi barnens och deras familjers allmänna välmående.

Ett Äventyr Tillsammans!