LÅNGVARIGT FÖREBYGGANDE BARNSKYDDSARBETE I SKOLAN, PÅ FRITIDEN SAMT GENOM FAMILJESTÖD

 

Tillsammans i 12 år

Icehearts grundades år 1996 i Vanda och den svenskspråkiga verksamheten skall bli kallas nu Active Explorers Club.
Vi började klubben år 2014 i Esbo. I vårt ständigt föränderliga samhälle, där de vuxna som barnen har att göra med
ofta byts ut, erbjuder vår verksamhetsmodell ett övergripande- och långvarigt stöd. En fostrare stöder barnen som
valts med till klubben i skolan, på fritiden och genom familjearbete, i 12 år. Med till verksamheten väljs barn som
redan tidigt uppvisat behov av särskilt stöd.

VÅR VERKSAMHET INDELAS I TRE OLIKA OMRÅDEN

Vårt arbete i skolan

 

Fostraren stöder barnen i klubben i deras skolgång enligt överenskommelse med skolans personal. Fostraren är med i alla övergångsskeden i skolgången.

Fostraren kan stöda klubbens barn som en slags assistent i klassrummet under lektionerna, eller jobba avsides med barnen på tumanhand eller i mindre grupp. Fostraren fungerar som en extra resurs i skolan samt stöder och bidrar till arbetsron i klassen med sin närvaro.

Efter skoldagen hjälper fostraren barnen i klubben med läxorna samt deltar i eftermiddagsverksamheten i samarbete med de lokala eftermiddagsklubbarna. När barnen blivit lite äldre ordnar fostraren varierande eftermiddagsverksamhet samt utflykter för barnen.

De äldre ungdomarna får hjälp av fostraren med framtida studie- och yrkesval.

Hobbyn och lägerverksamhet

 

En viktig del av vår verksamhet är att erbjuda barnen meningsfull fritidssysselsättning. Detta sker genom eftermiddagsverksamheten samt genom olika kvälls- och veckoslutsprogram. Active Explorers Club strävar till att betona frilufts- och äventyrsverksamhet, men utelsuter inte annan hobbyverksamhet utöver det.

Fostraren hjälper också barnen till att hitta till de lokala idrottsföreningarna och andra lokala klubbar, och stöder i mån av möjlighet barnens deltagande i dem.

Fostraren arrangerar olika sorters läger för sin klubb. Det kan vara frågan om dagsläger under skolloven, då föräldrarna inte har möjlighet att vara med sina barn, men även övernattningsläger under sommar-/sport-/höst-/jullov. Utöver lägerverksamheten under skollovstiderna har fostraren också möjlighet att ordna veckoslutsläger.

Socialt stöd

 

Fostraren hjälper barnen samt deras familjer i vardagen och deltar vid behov i möten som berör barnen. Fostraren samarbetar aktivt med den lokala socialservicen samt hälsovården och är i kontinuerlig kontakt med skolans personal.

Gemenskapen i klubben, samt kamraterna som det medför, är av betydelsefullt värde för barnen i deras sociala utveckling. Fostraren stöder barnen samt deras familjer heltäckande och långvarigt.

Vi tar hand om varandra – vi kan lita på varandra

 

Vid val av barn till verksamheten får vi hjälp av förskole-, grundskolepersonal samt av
den lokala socialservicen. Deltagandet är frivilligt och barnens vårdnadshavare avgör själva om de vill
delta. Verksamheten är kostnadsfri för deltagarna. Verksamhetsmodellen förebygger utanförskap och
bristande delaktighet i samhället, samt förbättrar mänskligt välbefinnande.